FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:
INTEGRÉ s.r.o.
Lehota 5
95136 Lehota, okr. Nitra
IČO: 36540200
DIČ: 2020148911
IČ DPH: SK2020148911
Telefón: +421 905 977 235
E-mail: obchod@unisono.sk

Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
..........................................................................................................................................................

Dátum objednania / dátum prijatia*: ............................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
..........................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*:
..........................................................................................................................................................

Dátum: ............................

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov*:

...........................................................................................................................................................

*nehodiace sa preškrknite

Default text