Obchodné podmienky

Spoločnosti:

INTEGRÉ s.r.o.
so sídlom Lehota 5, okr. Nitra
IČO: 36 540 200
IČ DPH: SK2020148911
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
odd. Sro Vl. číslo: 12382/N

(ďalej tiež len "predávajúci")
 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
Čl. 1 - Všeobecné ustanovenia
Čl. 2 - Objednávanie tovaru
Čl. 3 - Platobné podmienky a cena
Čl. 4 - Zasielanie tovaru, dodacie podmienky
Čl. 5 - Záruka a reklamácie
Čl. 6 - Ochrana osobných údajov

 

Čl. 1 - Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.unisono.sk, pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. - O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

1.3 Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

1.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

Späť

Čl. 2 - Objednávanie tovaru

2.1 Po vyplnení objednávky a následnom stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" v nákupnom košíku bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu platia pre obe strany práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Zákazník obdrží potvrdenie objednávky e-mailom. Tovar expedujeme do 3 pracovných dní. V prípade ak tovar nebude na sklade, budeme o tom zákazníka informovať e-mailom a dodanie upresníme. Všetky objednávky po prijatí považujeme za záväzné.

2.2 Objednávka musí obsahovať:

  • 1. meno a priezvisko kupujúceho
  • 2. adresu pre doručenie tovaru
  • 3. telefónne číslo a e-mail
  • 4. počet kusov z každej položky a veľkosť tovaru

 

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať IČO a IČ DPH, fakturačnú adresu

Späť

Čl. 3 - Platobné podmienky a cena

3.1 Kupujúci má možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:

  • a) Platba na účet - platba na účet určená predávajúcim
  • b) Platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru
  • c) Hotovosť - pri osobnom odbere

 

3.1 Každá zásielka obsahuje daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. Bez tohto dokladu nebude možné tovar reklamovať.

3.1 Spoločnosť Integré s.r.o. garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Späť

Čl. 4 - Zasielanie tovaru, dodacie podmienky

4.1 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, v rámci Slovenskej republiky.

4.2 Tovar zasielame:

  • 1. Slovenskou poštou - dobierka, poštovné a balné je 5,50 €, pri nákupe nad 50 € zdarma
  • 2. Slovenskou poštou - platba prevodom = poštovné a balné je 3,50 €, pri nákupe nad 50 € zdarma
  • 3. Osobný odber

 

4.3 Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad o kúpe tovaru.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar neprevzal a tovar bol vrátený na adresu predávajúceho, náklady na opätovné doručenie hradí kupujúci.

4.5 Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu písomnou (e-mailom), alebo telefonickou formou.

4.6 Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky!

Späť

Čl. 5 - Záruka a reklamácie

5.1 Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Reklamáciu na nový tovar je potrebné uplatniť ihneď po prebraní tovaru, maximálne však do 3 dní. Nový reklamovaný tovar musí byť nenosený, nepoužitý s originál vysačkou ako bol doručený spolu s ochranným indifikátorom.

5.2 Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

5.3 Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Späť

Čl. 6 - Ochrana osobných údajov

6.1 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

6.2 Osobné údaje spracováva výlučne predávajúci a ním poverené osoby poučené o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa neposkytujú tretej strane s výnimkou dopravcu prepravujúceho objednaný tovar kupujúcemu.

6.3 Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.

Späť