Obchodné podmienky

Spoločnosti:

INTEGRÉ s.r.o.
so sídlom Lehota 5, okr. Nitra
IČO: 36 540 200
IČ DPH: SK2020148911
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
odd. Sro Vl. číslo: 12382/N

(ďalej tiež len "predávajúci")
 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 

Čl. 1 - Všeobecné ustanovenia
Čl. 2 - Objednávanie tovaru
Čl. 3 - Platobné podmienky a cena
Čl. 4 - Zasielanie tovaru, dodacie podmienky
Čl. 5 - Záruka a reklamácie
Čl. 6 - Ochrana osobných údajov

 

Čl. 1 - Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.unisono.sk, pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. - O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

1.3 Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

1.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

Späť

Čl. 2 - Objednávanie tovaru

2.1 Po vyplnení objednávky a následnom stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" v nákupnom košíku bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu platia pre obe strany práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Zákazník obdrží potvrdenie objednávky e-mailom. Tovar expedujeme do 3 pracovných dní. V prípade ak tovar nebude na sklade, budeme o tom zákazníka informovať e-mailom a dodanie upresníme. Všetky objednávky po prijatí považujeme za záväzné.

2.2 Objednávka musí obsahovať:

 • 1. meno a priezvisko kupujúceho
 • 2. adresu pre doručenie tovaru
 • 3. telefónne číslo a e-mail
 • 4. počet kusov z každej položky a veľkosť tovaru

 

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať IČO a IČ DPH, fakturačnú adresu

Späť

Čl. 3 - Platobné podmienky a cena

3.1 Kupujúci má možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:

 • a) Platba na účet - platba na účet určená predávajúcim
 • b) Platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • c) Hotovosť - pri osobnom odbere

 

3.1 Každá zásielka obsahuje daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. Bez tohto dokladu nebude možné tovar reklamovať.

3.1 Spoločnosť Integré s.r.o. garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Späť

Čl. 4 - Zasielanie tovaru, dodacie podmienky

4.1 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, v rámci Slovenskej republiky.

4.2 Tovar zasielame:

 • 1. Slovenskou poštou - dobierka, poštovné a balné je 5,50 €, pri nákupe nad 50 € zdarma
 • 2. Slovenskou poštou - platba prevodom = poštovné a balné je 3,50 €, pri nákupe nad 50 € zdarma
 • 3. Osobný odber

 

4.3 Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad o kúpe tovaru.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar neprevzal a tovar bol vrátený na adresu predávajúceho, náklady na opätovné doručenie hradí kupujúci.

4.5 Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu písomnou (e-mailom), alebo telefonickou formou.

4.6 Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky!

Späť

Čl. 5 - Záruka a reklamácie

5.1 Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo na osoby, nakupujúce tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.

5.3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

5.4. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov predávajúci poskytuje na dodaný  tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu alebo dlhšiu dobu pre určité druhy tovarov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.

5.5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:

- ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,

- ak boli na tovare vykonané  zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

- ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely,  ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbanou starostlivosti o tovar,

- ak boli spôsobené  používané v nevhodnom prostredí a poškodené  nevhodnou obsluhou,

- ak boli spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

-          ak došlo  k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,

-          ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady  „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

5.6 Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

5.7 Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

Späť

Čl. 6 - Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

 

a)      V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

b)      Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 •          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 •          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený (kozmetika,  drogéria a pod.).

c)     Kupujúci zodpovedá v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014Z.z. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adrese Integré s. r.o, Lehota 5, 951 36 e-mailom na olip@olip.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z. z.

d)  V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, spolu s originálnym nepoškodeným obalom, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

e)       V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, bez ochranného obalu alebo čo i len čiastočne spotrebovaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tohto tovaru.

f)      Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho  o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

g)       Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby za zakúpený tovar podľa písm. g) pred tým, ako je tovar doručený na adresu  predávajúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu INTEGRE s.r.o, Lehota 5, 951 36, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo odovzdaný predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

h)     V prípade, ak predávajúci poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. a) tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. a) tohto článku týchto VOP.

i)     Ak kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

j)     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

6.1 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

6.2 Osobné údaje spracováva výlučne predávajúci a ním poverené osoby poučené o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa neposkytujú tretej strane s výnimkou dopravcu prepravujúceho objednaný tovar kupujúcemu.

6.3 Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.

Čl. 7 - Ochrana osobných údajov

7.1 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

7.2 Osobné údaje spracováva výlučne predávajúci a ním poverené osoby poučené o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa neposkytujú tretej strane s výnimkou dopravcu prepravujúceho objednaný tovar kupujúcemu.

7.3 Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.

Odo dňa 25.5.2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadiť novými pravidlami.
Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Spoločnosť INTEGRÉ, s. r.o. vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie

 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
 • Údaje z komunikácie medzi Integré a zákazníkom

Účely spracovania osobných údajov:

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.


Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy,  na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • verejným orgánom (napr. polícia)

 

Späť